اجراي خط لوله تزريق محلول پر كلر در تصفيه خانه آب بيرجند


اجراي خط لوله تزريق محلول پر كلر در تصفيه خانه آب بيرجند
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: خط لوله تزريق محلول پركلرين در تصفيه خانه آب بيرجند اجرا شد.
مهندس سيد احمد ندائي جوان ادامه داد: به همت واحد تعميرات تصفيه خانه آب بيرجند خط لوله تزريق محلول پركلرين از سوله مواد شيميايي به واحد فيلتر شني قسمت هوادهي انجام شد.
وی اظهار کرد: با استفاده از مخزن و ميكسر و دوزين پمپ هاي تزريق مربوط به تزريق محلول آهك وسود و پس از تعمير اساسي و سرويس كامل به بهره برداري رسيد .
مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: گندزدايي و بهداشتي نمودن آب شرب بيرجند در تصفيه خانه از دو مسير تزريق گاز كلر و تزريق محلول پركلرين امكان پذير مي باشد.

 

افراد کم توان