برنامه ریزی برای تخصیص پساب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند


برنامه ریزی برای تخصیص پساب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند
مهندس سروری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به همراه معاونین این مجموعه با مهندس امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان دیدار و گفت و گو کردند.
در این جلسه در خصوص برنامه ریزی برای تخصیص پساب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

افراد کم توان