لزوم برخورد با انشعابات غيرمجاز شهر و روستايي در شهرستان بيرجند


لزوم برخورد با انشعابات غيرمجاز شهر و روستايي در شهرستان بيرجند
سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند در ديدار با معاون عمراني فرمانداري شهرستان بيرجند بر لزوم برخورد با انشعابات غيرمجاز شهري و روستايي تاكيد کرد.  
مهندس موسي حسني گفت: شبكه هاي آب در سطح شهرستان داراي فرسودگي زيادي مي باشد كه نيازمند اعتبار و همكاري فرمانداري شهرستان و معاون عمراني فرمانداري هستيم.
وی ادامه داد: در بازسازي و نوسازي شبكه هاي فرعي و انشعابات فرسوده و جلوگيري از هدررفت آب از اولويت هاي اين امور مي باشد كه نياز به پيمايش و نشت يابي شبكه توزيع و انشعابات آب شهرستان مي باشيم كه بلافاصله بعد از نشت يابي بازسازي و نوسازي گردد.
در ادامه دكتر رونقي معاون عمراني فرماندار قول همكاري و مساعدت با امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند را داد.

 

افراد کم توان