دیدار سرپرست امور آبفای بیرجند با بخشدار مرکزی شهرستان


دیدار سرپرست امور آبفای بیرجند با بخشدار مرکزی شهرستان
سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند در ديدار با بخشدار مركزي شهرستان بيرجند بر لزوم تعامل و هماهنگي في مابين بخشداري و ادارات خدمات رسان شهرستان بيرجند تاكيد شد.
 مهندس موسي حسني گفت: در حل مشكلات مردم روستاها نيازمند همكاري بخشداري شهرستان و ادارت مختلف هستيم.  
وی ادامه داد: بسياري از شبكه هاي آبرساني روستاهاي شهرستان از قدمت بالايي برخوردار هستند كه اين امر باعث شده تا بيشتر شبكه ها داراي شبكه اي فرسوده و هدررفت زيادي در اين شبكه ها داشته باشيم.
سرپرست امور آب و فاضلاب بیرجند اظهار کرد: مديريت مصرف مشتركين به خصوص در روستاها و برخورد مناسب با انشعابات غير مجاز  باعث خواهد شد تا  خدمت رساني بهتري انجام شود كه ياري بخشداري مركزي را مي طلبد.
بخشدار مركزي شهرستان بيرجند در ادامه قول همكاري و مساعدت با امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند را داد.

 

افراد کم توان