بازدید مدیرکل دیوان محاسبات خراسان حنوبی از تصفیه خانه فاضلاب بیرحند


بازدید مدیرکل دیوان محاسبات خراسان حنوبی از تصفیه خانه فاضلاب بیرحند
مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی از مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب بیرجند بازدید کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در این بازدید به بیان جزئیات اجرای این پروژه پرداخت و اظهار کرد: بخش مایع تصفیه خانه در پاییز امسال و بخش جامد تا پابان سال وارد مدار بهره برداری می شود و تصفیه خانه با تمام ظرفیت در مدار بهره برداری قرار می گیرد.
مهندس امامی به چالش های پیش روی ابن پروژه اشاره کرد و افزود: تحریم ها، افزایش قیمت ارز و افزایش بی سابقه قیمت ها تا حدودی این پروژه را با مشکل مواجه کرد و چندین بار بهره برداری این پروژه را با تاخیر مواجه کرده است.
در این برنامه بخش های مختلف تصفیه خانه فاضلاب بیرجند شامل آشغالگیر مکانیکی، ایستگاه پمپاژ، ساختمان دانه گیر، واحد هوادهی، بلوبر هوادهی، بلوبر دانه گیری، ته نشبن ها و ساختمان تزریق کلر مورد بازدید قرار گرفت.
وی ادامه داد: کلیه تجهیزات مورد نیاز تصفیه خانه که بخشی از آن خرید خارجی بوده است انجام شده است و در حال خرید ابزار دقیق هستیم تا برای نصب در چند ماه آینده وارد کارگاه شود.
مهندس بهارشاهی مدیر دفتر تجهیز منابع و جذب مشارکت های غیردولتی شرکت آب و فاضلاب استان نیز به بیان جزئیات اجرای این پروژه پرداخت.
مهندس امامی با بیان اینکه ۶۰ هزار انشعاب فاضلاب در حال حاضر داریم، گفت: تا ۸۰ هزار انشعاب در حال افزایش است.

 

افراد کم توان