برگزاري كارگاه آموزشي نصب صحيح انشعاب آب در امور آب و فاضلاب بيرجند


برگزاري كارگاه آموزشي نصب صحيح انشعاب آب در امور آب و فاضلاب بيرجند
كارگاه آموزشي نصب صحيح انشعاب آب براي ناظرين، پيمانكاران و آبداران روستاها در امور آب و فاضلاب بيرجند برگزار شد.
مهندس غلامعلي صحراگرد رئيس گروه نصب و ساماندهي انشعاب آب  استان  در اين كارگاه بر اهميت نظارت دقيق ناظرين بر اجراي صحيح و اصولي انشعابات در راستای كاهش هزينه هاي شركت و مشتركين تاكيد نمود و رعايت اصول فني نصب انشعابات، مفاد شرايط عمومي پيمان و مفاد قراردادها در كليه قراردادها را از وظايف نظارتي ناظرين برشمرد.
مهندس صحراگرد در ادامه در خصوص فرآيند خريد لوازم و نصب انشعاب، معرفي لوازم استاندارد و تجهيزات لازم جهت نصب انشعاب توضيحاتي را ارائه داد و ازبرگزاري كارگاه آموزشي نصب انشعابات آب كه با حضور ناظرين، پيمانكاران و آبداران برگزار شد قدرداني و تشكر كرد.
مهندس موسي حسني سرپرست امور آب و فاضلاب بيرجند در ادامه بر ضرورت برگزاري مداوم كارگاه هاي آموزشي با هدف تبادل اطلاعات و تجربيات، با استفاده از تخصص و دانش كليه همكاران امور و ستاد تاكيد نمود.
مهندس حسني آموزش نحوه صحيح نصب انشعاب آب، معرفي لوازم با كيفيت و ابزار مورد نياز برای نصب انشعاب را از جمله اهداف برگزاري اين كارگاه آموزشي عنوان كرد.
وي اضافه كرد: در اين كارگاه ناظرين، پيمانكاران و آبداران روستاها با نحوه صحيح نصب انشعابات آب آشنا شدند.

 

افراد کم توان