بررسی بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی


بررسی بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
جلسه بررسی بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل و معاونین شرکت آب و فاضلاب استان در ارتباط ویدئوکنفرانسی با مهندس یارمحمدی معاون منابع انسانی و پشتیبانی و مهندس محرمی مدیرکل منابع انسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی پرداختند.

 

افراد کم توان