فرهنگی

آشنایی اعضای فعال مراکز فرهنگی هنری کانون خراسان جنوبی با مباحث مدیریت مصرف آب

اردوی اعضای پسر مراکز فرهنگی هنری کانون خراسان جنوبی آغاز شد که یکی از برنامه های پیش بینی شده برای این اردو آشنایی شرکت کنندگان با مباحث مدیریت مصرف آب بوده است.


اخبار آب

رفع 3108 اتفاق در پنج ماهه نخست سال جاری در شهر بیرجند

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری تعداد 3108 مورد اتفاق در شهر بیرجند رفع شده است.


اخبار آب

رفع اتفاق خط انتقال رکات وتعویض شیر کشویی چاه 8 رکات بدون قطعی آب

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از رفع اتفاق خط انتقال رکات وتعویض شیر کشویی چاه 8 رکات بدون قطعی آب خبر داد.


اخبار فاضلاب

رفع 22 مورد نفوذ ریشه درخت در شبکه های فاضلاب شهر بیرجند

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از رفع 22 مورد نفوذ ریشه درخت در شبکه های فاضلاب شهر بیرجند خبر داد.


اخبار آب

بازدید مدیرعامل و معاونین شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از پروژه های آبرسانی به شهرهای درمیان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از پروژه های آبرسانی شهر قهستان بازدید کرد.


افراد کم توان